* Zaporku za preuzimanje tenderske dokumentacije mozete dobiti temeljem pisanog zahtjeva.
 Plan javnih nabava za 2019. godinu
 Dopuna Plana javnih nabava za 2019. godinu