O nama

Sjedište Agencije je u Mostaru, ulica dr. Ante Starčevića b.b.

Telefoni: 036 397 881; 036 397 882
faks: 036 397 883
e-mail: jsliv@jadran.ba

 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora utemeljena je sukladno Zakonu o vodama («Službene novine Federacije BiH» br. 70/06). Ovim je zakonom Javno poduzeće za «Vodno područje slivova Jadranskog mora» Mostar statusnom promjenom pretvoreno u javnu federalnu ustanovu pod gore navedenim nazivom. Statusna je promjena provedena s 31.12.2007. godine, tako da Agencija posluje od 1.1.2008. godine. Agencija je pravni sljednik prava i obveza Javnog poduzeća za „Vodno područje slivova Jadranskog mora“ Mostar i upisana je u registar Općinskog suda u Mostaru rješenjem br. Tt-O-919/07 od 31.12.2007. god.


Agencija svojom djelatnošću pokriva vodno područje slivova Jadranskog mora – slivovi rijeka Neretve, Cetine i Krke u granicama Federacije BiH.
Djelatnost Agencije je propisana čl. 29, 155. i 156. Zakona o vodama među kojima su slijedeći poslovi:

  • organiziranje, prikupljanje, upravljanje i distribucija podataka o vodnim resursima u skladu sa odredbama Zakona uključujući i uspostavu i održavanje informacijskog sustava voda;
  • organiziranje hidrološkog monitoringa i monitoringa kvalitete voda, monitoringa ekološkog stanja površinskih voda, te monitoringa podzemnih voda, priprema izvještaja o stanju voda i predlaganje potrebnih mjera;
  • priprema plana upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organiziranje izrade tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, te drugi poslovi koji se odnose na upravljanje vodama, u skladu sa Zakonom;
  • priprema planova za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama, sušama, erozijom obala vodnog tijela i organiziranje provedbem tih planova;
  • izdavanje vodnih akata u skladu sa Zakonom;
  • izdavanje stručnih mišljenja prema zahtjevima za izdavanje vodnih akata iz nadležnosti županijskog/kantonalnog ministarstva nadležnog za vode;
  • izdavanje stručnih mišljenja sa stanovišta voda o dokumentima iz nadležnosti drugih federalnih i županijskih/kantonalnih ministarstava koja zatraže ti organi;
  • prema odluci Ministarstva provođenje aktivnosti vezanih za realizaciju projekata koje financiraju međunarodne institucije odnosno koji se financiraju iz proračuna Federacije.