Oglasi i natječaji
Obavijest o popunjavanju PIF obrazaca

Nakon aktivnosti koje su provođene krajem prošle godine na pripremi i usvajanju Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata BiH za sektor okoliša, Vlada Federacije je na svojoj 172. sjednici održanoj 27.02.2019. godine razamtrala i prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalanog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o izradi Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata BiH za sektor okoliša (SSPP), a usvojeni zaključci dostavljeni su državnom odboru za investicije radi daljeg postupanja i upućivanja Vijeću Ministara BiH na usvajanje.

Obzirom da je SSPP lista pripremana po hitnoj proceduri, kako bi se omogućio pristup sredstvima IPA i WBIF fondova, a koja su već ranije bila odobrena za projekte u oblasti okoliša, uočeno je da lista ima dosta manjkavosti. Nisu uvršteni svi projekti koji već imaju osigarane kreditne arnažmane, a izostavljani su i mnogi projekti iz oblasti okoliša koji su uključeni u Programe javnih investicija na federalnom odnosno kantonalnom nivou ili su uneseni u PIMIS. Takođe iz pojedinih kantona nije uopće bilo prijedloga projekata, a neke općine su nas obavjestile da imaju projekte, ali nisu u mogućnosti da pripreme PIF u ostavljenom roku.

Tokom pregleda i ocjenjivanja PIF-ova uočene su i određeni nedostaci na dostavljenim PIF-ovima, koje je takođe potrebno revidirati i otkloniti, a vezani su za procjenu vrijednosti projektnih prijedloga, sposobnosti implementacije projekta, uvrštavanja projekta u PIMIS, odnosno PJI i sl.

Shodno navedenom smatramo da je u narednom periodu neophodno da se izvrši revidiranje SSPP i ista dopuni infrastrukturnim projektima iz oblasti voda za koje se očekuje da će im biti potrebna grant sredstva u cilju zatvaranja finansijske konstrukcije projekta.

Popunjene PIF-ove na engleskom jeziku trebate elektornski dostaviti nadležnim Agencijama za vode do 15.09.2019. godine na dole navedne kontakt adrese.

Za eventualna pojašanjenja vezana za popunu PIF-ova, odnosno instrukcija za njihovo popunjavanje možete kontaktirati predstavnike Agencija:

• Ispred AVP Sava: Đanita Karkin (karkin@voda.ba) i Amina Hasečić (keso@voda.ba) i

• Ispred AVP Jadransko more: Mirko Šarac (msarac@jadran.ba) i Adisa Tojaga-Kajan (atojaga@jadran.ba).

PIF obrasci:

1.PIF Guidelines

2. GRID

3. PIF Template

4. Guidelines for SRA

5. Komentari na kriterije za procjenu PIF

6. Kriteriji za procjenu projekata PRECISCENI TEKST

7. SSPP environment BIH