Preliminarna procjena rizika od poplava u FBiH
Sukladno rokovima definiranim u Uredbi o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i "Agencija za vodno područje Jadranskog mora" Mostar su početkom mjeseca travnja 2013. godine okončale aktivnosti na izradi Preliminarne procjene rizika od poplava za područje Federacije BiH. Preliminarnom procjenom rizika od poplava su obuhvaćeni vodotoci I i vodotoci II kategorije. Knjige 1. i 2. obuhvaćaju većinom vodotoke I kategorije te jedan manji broj vodotoka II kategorije za koje su potrebni podaci postojali od ranije. Knjigama 3. i 4. su obuhvaćeni vodotoci II kategorije koji su obrađeni Kantonalnim operativnim planovima odbrane od poplava (KOP-ovi). Obzirom da su u tijeku aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) kao i da su započele aktivnosti na izradi mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za čitavu BiH u sklopu projekta WBIF, Preliminarna procjena rizika od poplava u FBiH, moguće su određene izmjene i dopune ovog dokumenta u narednom razdoblju.